واپسین تدبیر


جهانگیر صداقت فر


• گسترِ جغرافیای این جهان
مسلخ ظلم است و ما قربانیان :

دفترِ تاریخ ، بسترگاهِ خون
راوی اندیشه های باژگون ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۱۲ می ۲۰۱٨


 
گسترِ جغرافیای این جهان

مسلخ ظلم است و ما قربانیان :

         

دفترِ تاریخ ، بسترگاهِ خون

راوی اندیشه های باژگونپشتِ شب هنگامه‌ی زنجیر ها

شُر شُرِ خون ، شیونِ آژیر هاناله‌ی شبگیر : گلبانگ سحر

حجله‌های سوگ در هر رهگذرآرزو در آرزو گم در غبار

شادمانی کم، غم اما بی‌ شمارهرچه، هرسو:درد و درد و درد و درد

در چون این گردونه‌ی بی‌ بازگرد،راهکاری نیست جز راه فرار:

یا شکاری بود باید یا شکارمن بدین تدبیرِ بد چون تن دهم ؟

چون به بالین فراغت سر نهم ؟زین کویر تفته خاکِ خار و خس

بی‌ تامل بایدم بگریخت پس .

***

همتی کو تا رهانم نقدِ جان

از حصارستانِ تنگِ خاکدانهمتی تا از زمین دل‌ بر کنم

تا بلندای رهایی پرزنمبگذرم از مرزِ حقد و کین و خون

از پلشت آبادِ صحرای جنون

***

وا نهم باید هوای بیش و کم

حسرتای کاش‌ها را نیز همریشه‌ی الفت ز خاطر برکنم

طرحی از خود محوری در افکنماز قلم بندِ تعهد وا کنم

بی‌ محابا شعله بر دفتر زنم

***

خواهش پرواز دارم، بال نه

آرزو بسیار ، شور و حال نهمنظرِ فردای دیروزم سراب

لحظه‌ی امروز‌هایم در شتابتوسنِ تقدیر را افسار نیست

پشتِ این روزن بجز دیوار نیستبغضِ فریادم شکسته در گلو

جز سکوتِ جاودانم چاره کو؟مرگ اگر حق است ما را، این زمان

من به خود می‌‌خوانمش از ژرفِ جانجز فرارم نیست، باری، راه‌کار

مرگ! مگذارم دگر در انتظارآی و ر‌ه بگشا به خوابِ واپسین

آخرین راهِ رهایی باشد این ...

***

مدعی ! جز مرگ اگر تدبیر هست

در طلب از پا نمی خواهم نشستراه بنما پس به شهرِ آرمان:

واحه‌یی از جهلِ انسان در امان

                               *********

جهانگیر صداقت فر