حمایت از نئولیبرالیسم حمایت از سرکوب کارگران است! - صادق کار

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.