هنوز در سفرم


محمود طوقی


• او گفت، من شنیدم
من گفتم ،او شنید
وهوا بکفایت در کف باد می گذشت ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲٣ فروردين ۱٣۹۷ -  ۱۲ آوريل ۲۰۱٨


 او گفت، من شنیدم
من گفتم ،او شنید
وهوا بکفایت در کف باد می گذشت

راه در کنار بیراهه بود
و رود در خواب آب های رفته
تا بیقراری افق دامن کشیده بود

فهم رفاقت
در خنکای صبح جاری بود

گه گاه عابری به شتاب از کناره راه می گذشت
و واژه در دهان حوصله مز مزه می شد

دیدار کوتاه بود
اما بقول برادرم بامداد:یگانه بود و هیچ کم نداشت


هنوز در سفرم

من عادت کرده ام
که به فعل ماضی از آب و ستاره و باران
چیزهایی برمدار حوصله بگویم

تا رهگذران خسته از خود بپرسند
حقیقت ماجرا کجاست
و چرا واژه بی دلیل در دهان شاعران گم می شود

بخانه آمده ام
اما سفر رهایم نمی کند

هنوز درسفرم
و سفر همچنان مرا باخود می برد