زندگان و مردگان


محمود طوقی


• زندگان آزارم می دهند
و مردگان آنی رهایم نمی کنند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۵ فروردين ۱٣۹۷ -  ۴ آوريل ۲۰۱٨


 
زندگان آزارم می دهند
و مردگان آنی رهایم نمی کنند
بگذار ببینم :
               امروز چه روزی است
                صبح است یا غروب
               بهار است یا زمستان

بار تمامی مردگان بر دوشم سنگینی می کند