برای بهار


محمود طوقی


• سال شانه به شانه شد
وشاعر به انتظار سوار نیامده
تا دیرگاه در آستانه پنجره حوصله کرد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۶ فروردين ۱٣۹۷ -  ۲۶ مارس ۲۰۱٨


 
سال شانه به شانه شد
وشاعر به انتظار سوار نیامده
تا دیرگاه در آستانه پنجره حوصله کرد
سوار نیامد
وشاعر ناغافل دلش برای برادرش عمران تنگ شد۱
و شعری از او میان لب و زبانش چرخید:
                                                 «کمک کنین
                                                 هلش بدین
                                                چرخ ستاره پنچره
                                                 توآسمون شهری که
                                                ستاره برق خنجره
                                                گلدون خشک و خالی رو
                                                بذار کنار پنجره
                                                شاید با دیدنش یه وقت
                                                وا بشه چند تا حنجره
                                                آهای فلک که گردنت از همه مون بلند تره
                                                 بما که خسته ایم بگو
                                                خونه بهار کدوم وره»

———————————————————————————————————-
۱-عمران صلاحی