اطلاعیه حزب حکمیست در مورد سالگرد ۲۲ بهمناخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۱ بهمن ۱٣۹۶ -  ۱۰ فوريه ۲۰۱٨


چهل سال بعد!
ترس در چشمان بهشت رفته گان فاجعه حاکمیت!
شوق امید در دل دوزخیان آن


برای برگزاری سالگرد ۲۲ بهمن، سران جمهوری اسلامی از یک سال پیش، رویای تدارک "باشکوه ترین" مراسم حیات شان را دیده بودند!

خود را گرم کرده بودند تا مصادف شدن چهلمین سال در قدرت ماندن جمهوری اسلامی را با قدرت نمایی میلیتاریسی خود در منطقه، جشن بگیرند!

تا بقول جنتی، به صفوف مایوس در میان خود، به هشتاد میلیون محکوم تحت حاکمیت، و به جهانیان یادآوری کنند که "اگر انقلاب اسلامی نبود سوریه، لبنان و لیبی آزاد نمیشد"!

تا بقول خامنه ای، امسال با تکیه بر "مرگ بر آمریکا" و"مرگ بر استکبار جهانی مراسم شان از همیشه "تماشایی" تر باشد.

سالها است تلاش میکنند که در کنار عوامفریبی های انتخاباتی و وعده های پوچ اصلاحات، خود را پشت "قدرت نمایی میلیتاریستی" در منطقه پنهان و از تیررس حمله محرومین و محکومین در امان نگاه دارند.

این ستون، تحرکات میلتاریستی در منطقه، اما در چشم دهها میلیون فقر زده، بیکار، بی افق کمترین آینده ای با کمترین امنیت اقتصادی، پاشنه آشیل شان است.

از منظر محکومین علاوه بر شکاف عظیم طبقاتی، علاوه بر تلمبار شدن ثروت های نجومی در یک گوشته و فقر و فلاکت در سراسر ایران، علاوه بر فساد و سودجویی مالیخولیایی مشتی انگل حاکم بر جامعه، علاوه بر اشتهای سیری ناپذیر سودجویی اقلیتی مفت خور سرمایه دار و دولت و مقام معظم و نماینده شان، این تحرکات نظامی که هزینه آن از سفره دهها میلیون مردم فقر و فلاکت زده، از سفره کارگری که دستمزد کار انجام شده اش را گرو بیگاری اش گرفته اند، مورد بیشترین تعرض است.

خامنه ای و روحانی، اصلاح طلب و اصول گرا میدانند که تکیه بر قدرت میلیتاریستی بیش از آنچه چیزی در مورد کشورهای دیگر بگوید در مورد سرمایه حکومت در مقابل مردم در ایران میگوید. تدارک شو و نمایشات سالگرد چهلمین سال، میخواهد مردم را در مقابل نیروی نظامی قدرت حاکم، مرعوب کند.

اما دیماه امسال، شورش محرومین و گرسنگان، اعتراض های وسیع طبقه کارگر، به میدان آمدن جنبش احقاق حقوق زنان، ورق را برگردانده است. این را خامنه ای، که تلاش میکند با نمایشات و ترهات و دلقک بازی های "باد به غبغب انداختن" در مقابل "شیطان بزرگ" به خود و صفوف شان اعتماد به نفس بدهد، بیش از همه میداند که دوزخیان تحت حاکمیت شان، به جنگ مرگ و زندگی شان امده اند.

قدرت مخرب و میلیتاریستی ارتجاع اسلامی در منطقه، این تمام سرمایه هستی چهل ساله شان است، که در آستانه سالگرد حیات شان، توسط محکومین، توسط"دوزخیان" تحت حاکیمت چهل ساله این "بهشتیان" منفور و مهوع بر سرشان در حال خراب شدن است.

نمایش قدرت نظامی در مراسم امسال و زنده کردن پرچم های برباد رفته "پان اسلامیسم" و "صدور انقلاب اسلامی"، ممکن است ان روز را "از سرشان به خیر" بگذراند. اما فردای این روز و این مراسم ارعاب مردم، ارعاب طبقه کارگر و محرومین، توازن قوا و رابطه محکومین و دوزخیان، با حاکمین و بهشتیان، به نفع دوزخیان تغییر خواهد کرد. هزینه این نمایشات، ارعاب و تعرض ها و اختناق و دستگیری های آن را هم طبقه کارگری که دستمزدش اش پرداخت نشده است، میلیون ها بیکار و فقر و فلاکت زده، زنان و جوانان تشنه آزادی، به جرایم تاکنونی حاکمین اضافه خواهند کرد.

هر روز ادامه حیات بختک رو به مرگ جمهوری اسلامی ایران، پرونده حسابرسی دوزخی که برای میلیونها کارگر و اعضا خانواده هایشان، برای دهها میلیون زن و دختری که ابتدایی ترین حقوق انسانی شان لگد مال شده است، میلیونها بیکار و بی مسکن و بی تامین، را سنگین و سنگین تر خواهد شد.

امسال چهل سال بعد، در مراسم افتخارات مهوع حاکمیت، میتوان به روشنی ترس در چشمان بهشت رفته گان فاجعه حاکمیت و شوق امید در دل دوزخیان آن را دید.حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی)
٢١ بهمن ١٣٩٦- ١٠ فوریه ٢٠١٨