برخیز!


شیرین رضویان


• ای میهن فتاده، برخیز و نعره ای زن
ای شیر مهرزاده ، برخیز و نعره ای زن

بر ما هرانچه بگذشت، انگار کن که خوابی
ای دیده برگشاده، برخیز و نعره ای زن ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱٣ دی ۱٣۹۶ -  ٣ ژانويه ۲۰۱٨


 
ای میهن فتاده، برخیز و نعره ای زن
ای شیر مهرزاده ، برخیز و نعره ای زن

بر ما هرانچه بگذشت، انگار کن که خوابی
ای دیده برگشاده، برخیز و نعره ای زن

بیدار شو که وقت است تا وارهی ز کابوس
ای دل به غم نهاده ، برخیز و نعره ای زن

ایران جاودان را مسپار دست دشمن
ای خلق ایستاده ، برخیز و نعره ای زن

آزاده باش و سرسبز تا سررسد بهاران
ای خود به باد داده ، برخیز و نعره ای زن

دستاربند قدار ، مکر است و حیله کارش
ای جان پاک و ساده ، برخیز و نعره ای زن

دیریست تا نشستی، در گردباد بیداد
صبرت بود زیاده ، برخیز و نعره ای زن

شعری بخوان و شوری در جان شب بیفکن
درکش دو جام باده ، برخیز و نعره ای زن

شیرین رضویان
فوریه ۲۰۱۵