تجمع حامیان مادران پارک لاله در ماه نوامبر ۲۰۱۷- لندن


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱٨ آبان ۱٣۹۶ -  ۹ نوامبر ۲۰۱۷روز شنبه چهارم نوامبر در میدان ترافالگار گرد هم آمدیم و علاوه بر پوسترهای قبلی دو پوستر جدید هم داشتیم. یکی عکس آقای علیرضا رجایی – روزنامه نگار و دیگری عکسی از خانم راحله رحمانی پور بود. هر دو پوستر نوشته های توضیحی هم داشتند که مورد استقبال واقع شد و عموم رهگذران نوشته ها را با دقت و تامل می خواندند.
خوشبختانه بدلیل بارانی بودن هوا در میدان بساط های تفریحی زیادی برقرار نبود و عابران و رهگذران به نوشته ها و پوسترهای ما توجه بیشتری کرده ووقت بیشتری معطوف می نمودند.
طبق معمول همیشه چند مورد گفتگو های خوبی با مردم داشتیم و چند نفری هم کمک مالی محدودی کردند. و کارت های "نه به اعدام" را هم پخش کردیم.

حامیان"مادران پارک لاله" لندن، نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.