پسرفت ایران در برابری جنسیتی-فریبا مرادی پور


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱٣ آبان ۱٣۹۶ -  ۴ نوامبر ۲۰۱۷


 مجمع اقتصاد جهانی WORLD ECONOMIC FORUM در تازه ترین گزارش خود در خصوص برابری جنسیتی اعلام کرد که ایران با یک رتبه افت نسبت به سال گذشته در جایگاه ۱۴۰ ام در بین ۱۴۴ کشور دنیا قرار دارد.
مجمع جهانی اقتصاد هر ساله با بررسی ۴ شاخص مشارکت اقتصادی، آموزش و تحصیل ، بهداشت و درمان و قدرت سیاسی گزارشی از شکاف جنسیتی و فاصله میان زنان و مردان در کشورهای مختلف دنیا در بهره مندی از فرصتها و مشارکت در امور مختلف را تهیه و منتشر میکند.در گزارش سال ۲۰۱۷ به مانند سال قبل ایران در بین پنج کشوری قرار گرفته که کمترین برابری در بین زنان ومردان جامعه را دارد و نیز به مانند سال گذشته ایسلند در جایگاه بهترین و یمن در جایگاه بدترین کشورهای دنیا از نظر برابری جنسیتی قرار گرفته اند.
بر طبق این گزارش در سال ۲۰۱۷ میانگین برابری جنسیتی در دنیا ٣۲ درصد بوده است که در مقایسه با ٣۱.۷ درصد سال گذشته اندکی بهبود یافته است.در مجموع بررسی های انجام شده در این گزارش دربین ۱۴۴ کشور دنیا ۹۶ درصد برابری جنسیتی در حوزه بهداشت و سلامت دیده میشود که تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. همچنین برابری زنان ومردان در برخورداری از آموزش و تحصیل ۹۵ درصد است که بهبود جزیی نسبت به سال گذشته داشته است؛ هرچند نابراری جنسیتی در شاخص مشارکت اقتصادی و قدرت سیاسی همچنان باقی مانده است به طوریکه تنها ۵٨ درصد برابری جنسیتی در مشارکت اقتصادی مشاهده شده است که پایین ترین مقدار این شاخص از سال ۲۰۰٨ تا کنون بوده است و در قدرت سیاسی نیز تنها ۲٣ درصد از شکاف جنسیتی در دنیا پر شده است که کمترین برابری در بین دو جنس بوده و بهبودی اندک ولی پایدار در سالهای گذشته تا کنون داشته است.
این گزارش همچنین یادآوری میکند که ۶۰ کشور موفق شده اند که شکاف جنسیتی را نسبت به سال گذشته کمتر کنند اما ٨۲ کشور در این زمینه ناموفق عمل کرده اند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که با روند کنونی ۲۱۷ سال طول میکشد که برابری اقتصادی میان زنان و مردان جهان برقرار شود همچنین ۱٣ سال برای برقراری برابری در عرصه آموزش و ۹۹ سال برای برابری در عرصه قدرت سیاسی و ۱۰۰ سال برای برابری ۴ جانبه در بین زنان و مردان زمان نیاز خواهد بود. البته در مناطق مختلف جغرافیایی وضعیت متفاوت خواهد بود به طوریکه با سرعت کنونی, تساوی جنسیتی در اروپای غربی در طی ۶۱ سال و در اروپای شرقی در ۱۲٨ سال و در خاورمیانه در ۱۵۷ سال دست یافتنی خواهد بود.
مجمع اقتصاد جهانی همچنین برای نشان دادن اثرات سوء نابرابری, هزینه آن را در کشورهای بزرگ ومطرح دنیا محاسبه و ارزیابی میکند و میگوید که چنانچه تساوی جنسیتی کامل در عرصه اقتصادی تامین شود ۱۷۵۰ میلیارد دلار به تولید ناخالص ملی در ایالات متحده امریکا افزوده خواهد شد در سایر کشورها نیز چین با ۲۵۰۰ میلیارد دلار, بریتانیا با ۲۵۰ میلیارد, ژاپن ۵۵۰ میلیارد, فرانسه ٣۲۰ میلیارد و آلمان ٣۱۰ میلیارد دلار رشد تولید ناخالص ملی مواجه خواهند شد.
ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی در شاخص مشارکت اقتصادی در رتبه ۱۴۰ ام برابری جنسیتی و در شاخص سلامت در رتبه ۱٣۵, در تحصیلات در رتبه ۱۰۰ و در قدرت سیاسی در رتبه ۱٣۶ ام جهانی قرار دارد اما بررسی امتیاز ایران در بخشهای مختلف نشان میدهد که بجز در حوزه سلامت از سال ۲۰۰۶ (سال شروع بررسی ها) تاکنون بهبودی جزیی در سایر بخشها داشته ایم. در این سال پایین ترین میزان برابری جنسیتی در قدرت سیاسی (با مقدار ۰.۰۴۶) و سپس مشارکت اقتصادی (با مقدار ۰.٣۵۷ ) بوده و در بخش آموزش و سلامت هر کدام با ۰.۹۶۵ و ۰.۹۶٣ بالاترین تساوی جنسیتی را داشته ایم.لازم به ذکر است که شاخص جهانی برابری جنسیتی عددی بین ۰ و ۱ است و هر چه این عدد به ۰ نزدیکتر شود به نابرابری مطلق نزدیکتر می شویم و بالعکس مقادیر نزدیکتر به ۱ سطوح بالاتر برابری را نشان میدهند.
در سال ۲۰۱۷ میلادی تمامی زیرشاخص های بررسی شده در بخش مشارکت اقتصادی در ایران کمتر از میانگین جهانی بوده است به طوریکه ایران از نظر زیر شاخص برابری مشارکت نیروی کار در رتبه بسیار پایین۱۴٣ دنیا قرار گرفته است همچنین ایران در زیر شاخص دریافت حقوق برابر به ازای کار برابر نیز در جایگاه ضعیف ۹۹ جهانی قرار گرفته است زیرا زنان ایرانی به ازای کار برابر با مردان تنها ۵٨ درصد حقوق آنان را دریافت میکنند حال آنکه میانگین برابری حقوق دریافتی زنان و مردان در دنیا ۶٣.۴ درصد است.
و اما در حوزه آموزش و تحصیلات تساوی جنسیتی بیشتری را شاهد هستیم بطوریکه زنان ایرانی در موقعیتی مشابه میانگین جهانی و اندکی بالاتر از آن قرار دارند و بجز در مقطع متوسطه در سایر مقاطع تحصیلی برابری زنان و مردان ایرانی بالاتر از متوسط جهانی است.همچنین ایران با ۱۰۰ درصد برابری در آموزش ابتدایی در جایگاه اول دنیا در این زیر شاخص قرار گرفته است.
در بخش سلامت نیز برابری جنسیتی در ایران در موقعیتی مشابه میانگین جهانی قرار دارد.از طرف دیگر ایران در شاخص قدرت سیاسی به دلیل داشتن تعداد معدود زنان در مجلس و نداشتن هیچ وزیر و استاندار زن در رده بسیار پایین ۱٣۶ ام دنیا قرارداشته و از نظر امتیازی هم فاصله زیادی با سایر کشورهای دنیا دارد.در مجموع بالاترین برابری در ایران مربوط به تحصیلات ابتدایی و نابرابرترین عرصه برای زنان ایرانی مربوط به عرصه سیاست و تصدی پستهای سیاسی کشور است.
به نظر میرسد یکی از اصلیترین علل قرار گرفتن ایران در این رتبه نامناسب, عدم دخالت دادن زنان ایرانی در پستهای مهم سیاسی ,مدیریتی و اداری میباشد؛ پارمتر مهمی در بررسی قدرت سیاسی و اجتماعی زنان جامعه که علیرغم وعده های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۵ و مطالبه و سهم خواهی زنان کشوربرای پستهایی چون وزارت و استانداری و ...همچنان محقق نشده باقی مانده است. رشد فزاینده بیکاری در بین زنان بخصوص قشر جوان و تحصیل کرده و نیز میزان حقوق دریافتی آنان در محیط کار نیز عامل دیگری است که شکاف بین مردان و زنان در ایران را وسیع کرده است موضوعی که در سخنرانیها و نقل قولهای اکثر متولیان و مسولان کشور هم به کرات شنیده شده ولی درعمل اقدام موثری را در این زمینه مشاهده نکرده ایم.