ندامت


لقمان تدین نژاد


• مشتِ بی شکل خاک
پای بوته‌ی خشکیده‌
در بیابان‌های بایرِ حاشیه‌ی شهر
باقی‌مانده‌ی ندامت‌هایی است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۲ آبان ۱٣۹۶ -  ٣ نوامبر ۲۰۱۷


 مشتِ بی شکل خاک
پای بوته‌ی خشکیده‌
در بیابان‌های بایرِ حاشیه‌ی شهر
باقی‌مانده‌ی ندامت‌هایی است
که «مانند خوره
روح را در انزوا
می‌خورند و می‌تراشند
و نمی‌شود آنها را به کسی اظهار کرد»
در ساعتی
که بیکباره فرو می‌ریزی در خود
در انزوای دشت‌ِ بی‌حاصل،
پای خاربوته‌یی
که می‌رود بزودی بخشکد
و با اولین تندباد ریشه‌کن شود،
غلتان در غبار
در امتداد کویرِ بی‌انتها
و برای همیشه گم شود
در سکوتِ گویایِ افق‌های دور

لقمان تدین نژاد
آتلانتا، ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷