از کودکان کار حمایت کنیم


• کودکان کار شهروندان محروم این جامعه اند و به جای دستگیری باید مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند. شبکه یاری کودکان کار خواستار توقف جمع آوری کودکان کار شده است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۲ آبان ۱٣۹۶ -  ٣ نوامبر ۲۰۱۷هم زمان با تلاش دولت برای جمع آوری و حتی بازداشت کودکان کار از خیآبان ها، شبکه یاری کودکان کار با صدور اطلاعیه ای، خواستار حمایت جدی از کودکان کار شد.

در این اطلاعیه آمده است: شبکه یاری کودکان کار از رسانه‌ها انتظار دارد صدای رسای کودکان محرومی باشد که صدای آنها به علت فقر و محرومیت شنیده نمی شود. کودکان کار تنها در خیابان‌ها به کار نمی پردازند؛ آنها درکارگاه های مختلف، مزارع کشاورزی، ساختمان ها به کارهای اجباری چون زباله گردی، کار خانگی، کولبری، چوپانی، باربری و سایر کارهای دشوار مشغول می‌شوند و مورد استثمار وانواع خشونت قرار می‌گیرند.از کودکان کار حمایت کنیم.

در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده است: شبکه یاری کودکان کار خواستار توقف همه اشکال خشونت در مورد کودکان از جمله خشونت های جسمی، روانی، جنسی، آموزشی و ساختاری است. کودکان کار شهروندان محروم این جامعه اند و به جای دستگیری باید مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند. شبکه یاری کودکان کار خواستار توقف جمع آوری کودکان کار است.