سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی افغانستان در گفتگو با تلویزیون «میوند»:
کلید صلح و پایان جنگ در افغانستان دست آمریکاست


• تفاوت عمیقی بین افکار و نگاه ما نسبت به آمریکا و سایر اشغالگران افغانستان درمقایسه با حکومت و جناح های آن، طالبان، کرزی و سایرین وجود دارد. تا زمانی که استقلال نداشته باشیم دموکراسی، حقوق زن، حقوق بشر و...همه بی معنی است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۰ آبان ۱٣۹۶ -  ۱ نوامبر ۲۰۱۷