برلین - جلسه به مناسبت روز جهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان»


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ٨ آبان ۱٣۹۶ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۱۷


دعوت به جلسه
به مناسبت روز جهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان»

مبارزه با خشونت به زنان، با مروری بر اسناد سمینارهای زنان ایرانی در آلمان

سخنران: سیمین نصیری

زمان : جمعه ٣ نوامبر ۲۰۱۷ ، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلن