به سوی ِ پاسارگاد


داریوش لعل ریاحی


• توشه ات بردند ، دزدان ِ بزرگ
می بری فریاد را در نزد ِ گرگ

چون پیام ِ عشق در نای شماست
مرد و زن با درد ِ ایران هم صداست ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۷ آبان ۱٣۹۶ -  ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷


 بگذرید ای عاشقان از این حصار
بانگ ِ تو خا لی است ، تهدید و فشار

رخت ِ رخوت را در آور از بدن
رو به کوروش کن به اصل ِ خویشتن

داد گر آن جاست ، ای بی داد گر
نی به درب ِ مجلس ِ ، بیداد گر

توشه ات بردند ، دزدان ِ بزرگ
می بری فریاد را در نزد ِ گرگ

چون پیام ِ عشق در نای شماست
مرد و زن با درد ِ ایران هم صداست

هر کجا هستید ، پا در ره نهید
آه ِ دل را در پاسارگاد سر دهید

قدرت ِ پالندگی در همت است
همدلی در جمع ، نامش ملت است

از جنوب و شرق و غرب و از شمال
فارغ از هر مشگل و از هر خیال

کارناوال ِ عشق را ، بر پا کنید
شکوه از بیداد را ، آنجا کنید

تا که بر خیزد ، اهورایی پدر
ملتی را جان کند ، خالی ز ِ شر

داریوش لعل ریاحی
پنجشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۶
dlr1266@hotmail.com