چرا همبستگی؟ - رضا جاسکی

نظرات دیگران
  
    از : رضا جاسکی

عنوان : تصحیح
با سلام،
متاسفانه در عبارت زیر:
«برای یک تحول پایدار و دمکراتیک در ایران نیاز به تعمیق همبستگی بین جنبش‌های کارگری، فمینیستی، ملی و سکولار است.»
کلمه زیستبومی از قلم افتاده است. جمله صحیح :
«برای یک تحول پایدار و دمکراتیک در ایران نیاز به تعمیق همبستگی بین جنبش‌های کارگری، فمینیستی، زیستبومی، ملی و سکولار است.»

می‌باشد.
با احترام
رضا جاسکی
٨۱۷٨۲ - تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۶