درسوگ واندوه اهورای ۳ساله که پرپر شد- یداله بلدی


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ٣۰ مهر ۱٣۹۶ -  ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷


                                              کودکان قربانی سقوط ارزشهای اخلاقی
                                             درسوگ واندوه اهورای ٣ساله که پرپر شد

هنوز افکارعمومی از تجاوز وقتل ستایش٨ساله در ورامین واتنای ٨ساله دراردبیل جریحه داربود که خبرتکان دهنده تجاوز وقتل اهورای ٣ساله توسط ناپدریش مردم ایران ،بویژه مردم گیلان را در ماتم واندوه فرو برد . فاجعه تجاوزوقتل در سالهای اخیر بویژه درموردکودکان همچنان تداوم داردواعدام متجاوزین وقاتلین نیز،ازارتکاب باین جنایت هولناک نکاسته است،زیراعلل وعوامل این گونه جنایات ، سقوط وفروریزی ارزشهای اخلاقی است ،که آثارآسیبهای فاجعه بارآنرابرپیکر جامعه بحران زده ما میتوان مشاهده کردکه پیامدهای رنجبار آن کمتر ازمشکلات توانفرسای اقتصادی نیست .
ارزشهای اخلاقی:مناسبات وروابطی هستند که در هرجامعه ای وجوددارد و برحرمت شان ومقام انسان تاکید دارد وبمثابه قانون نانوشته ایستکه بوسیله مردم تدوین شده است.کانت فیلسوف آلمانی معتقد است که ارزشهای اخلاقی برای بقای جامعه ضرورت داردوعدم رعایت آن تبهکاری را در جامعه افزایش میدهد.رعایت ارزشهای اخلاقی درجوامع گوناگون نسبی است وبستگی به فرهنگ ،تعالیم دینی،سطح اموزش،میزان سواد وآگاهی ومیزان رشد وتوسعه افتصادی وموقعیت جغرافیایی جامعه دارد ،اما نوع حکومت و ارتباط حاکمیت بامردم ونحوه برآوردن خواستها ومطالبات مردم ،نقش اصلی رادرشکل گیری ارزشهای اخلاقی دارد یعنی صیانت وپاسداری حاکمیت ازارزشهای اخلاقی و حفظ حرمت انسان منجربه رعایت وپاسداری آن از سوی مردم میشودوپایمال کردن حقوق انسان وارزشهای اخلاقی ازسوی زمامداران نیز در جامعه بازتاب می یابدوموجب بی اعتنایی عوام بارزشها ی اخلاقی میشود.
جمهوری اسلامی که باشعار معنویت گستری واحترام به ارزشهای اخلاقی به حاکمیت رسیده بود،از آغاز زمامداری خود تاکنون با سبعیت بیمانندی برجامعه حکم میراند این شیوه زمامداری تاثیر ویرانگر خودرا برارزشهای اخلاقی برجای نهاده وضایعات جبران ناپذیری را برباورها وارزشها برجای نهاده است.
پیامدهای شیوه زمامداری جمهوری اسلامی درارتباط با ارزشهای اخلاقی را درموارد زیر میتوان ملاحظه کرد.
خشونت وقساوت:رفتارخشن رژیم با دگر اندیشان ،اجرای احکام قرون وسطایی قصاص،قطع دست وپا واجرای حکم اعدام و شلاق زدن   درملاعام شکنجه درزندانها وپاسگاههای نیروی انتظامی وکتک زدن در خیابانها ،کارنامه رژیم در پایمال کردن حقوق انسانی است ،بدیهی استکه این رفتارشقاوت بار درجامعه بویژه درجوانان اثر میکذارد،ازاینرو میزان قتل ،تجاوز،اسید پاشی،چاقوکشی آدم ربایی درحال افزایش است چنانکه اکثریت جوانان وحتی دانشاموزان با خود چاقو وپنجه بکس وزنجیر حمل میکنندودختران وزنان نیز برای دفاع ازخوددربرابر حملات احتمالی باخود چاقو واسپری حمل میکنند بطوریکه تاکنون چندین نوجوان بجرم قتل اعدام شده اندودهها نوجوان دیگر در درانتظارحکم اعدام هستند .درزندانها نیزباندهای تبهکار حکومت میکنندوباجگیری وتجاوز در زندانها رایج است .
رشد پدیده اراذال واوباش: یکی دیگرازپیامدهای سقوط ارز شهای اخلاقی رشد اراذل واوباش است که دراین سالهابشدت رشد یافته است.جوانان محلات متوسط نشین یا فقیر نشین که ازامکانات اقتصادی بی بهره اند واحتمالادارای مشکلات خانوادگی مانند طلاق یا اعتیاد هستند برای تامین هزینه های زندگی به اعمال تبهکارانه مانند فروش مواد مخدر ،باجگیری ،زور گیری وایجاد باندهای موادمخدر،فحشاوسرقت مسلحانه روی میاورند این قشر تبهکار برای اجرای مقاصد خوداز اسلحه سرد وگرم استفاده میکنند ویژگیهای این قشر عبارت ازخالکوبی وآثار چاقو درروی بدن یا صورت است بادر نظرداشت نهادینه شدن خشونت در جامعه بیرحمی وقساوت از دیکر ویژگیهای این قشر درمورد زنان وکودکان است .وجه تشابه زیادی در گفتار ورفتار بین اراذل واوباش وبرخی ازمفامات رژیم که خصلتهای لمپنی دارندمانند محمدعلی رامین، حسین شریعتمداری،اله کرم وقاضی نماینده مجلس وجوددارد.
گروه دیگر از وابستگان حکومتی که دارای خصلتهای لمپنی هستند مداحان میباشند که همچنان درحال افزایش انداین مداحان درمنابرخودباآمیختن شعارهای مذهبی ونام امامان با واژه های لمپنی وآهنگهای کوچه بازاری نوجوانان وجوانان نا آگاه را به هیجان میاورند وازاین شفل در آمد سرشاری دارند ،مداحان واراذل واوباش ارتش ذخیره رژیم هستندودرموارد مقتضی بااشاره سپاه درسرکوب اعتراضات مردمی شرکت میکنند،درزندانها ازاین قشر ناآکاه ولمپن در سرکوب وآزار واذیت زندانیان سیاسی استفاده میکنند درسال٨٨درزندان کهریزک
از زندانیان لمپن برای آزار ،ارعاب وحتی تهدید به تجاوز دستگیر شدگان استفاده میکرده اند.
..بزهکاری زنان :زنان همواره بیش ازمردان از ارزشهای اخلاقی پاسداری میکنند ودر گذشته نقش اندکی در ارتکاب اعمال بزهکارانه داشتنداما در شرایط امروز جامعه مازنان نیز درتمام عرصه های تبهکارانه مانند باندهای تهیه وتوزیع موادمخدر، زور گیری، فحشا،سرقت مسلحانه وکلاهبرداری نقش فعال دارند اکنون ۱٨درصد اززندانیان را زنان تشکیل میدهند درزندان زنان نیزباندهای توزیع موادمخدر وباجگیری فعالندوتاکنون در درگیری بین باندها درزندان زنان رجایی شهر دوفتل اتفاق افتاده است.
تجاوز به عنف:از دیگر پیامدهای سقوط ارزشهای اخلاقی افزایش تجاوز است براساس گفته نیروی انتظامی درسال۹٣میزان تجاوز۱۱۱٣مورد بوده که نسبت به سال۹۲ دوبرابرشده است ازموارددردناک تجاوز،تجاوز به کودکان ومحارم است براساس آماربهزیستی۱۴درصدازدختران فراری اولین بار توسط پدر یا برادر مورد تجاوز قرار گرفته اند.اکنون چندین زن بجرم کشتن همسرانشان زندانی هستند این زنان همسرانشان رابعلت تجاوز به دخترانشان بقتل رسانده اند.
برطبق آماردرسال گذشته میزان ۶۰درصد از کودکان ونوجوانانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند پسر بوده اند.
تجاوز گروهی نیز یکی دیگر از انواع تجاوز است چندجوان در یک مکان کمین میکنند وبا تهدید وارعاب وزور اسلحه زنان را به زور مورد تجاوز قرارمیدهندمواردی از این عمل شنیع در اصفهان ،کاشمر وشیراز رویداده است.
جمهوری اسلامی خود بنیانگزار تجاوز به عنف است ،زندانهای ایران شاهد تجاوز به دختران فبل از اعدام بوده است وگاهی نیز برای اعتراف وشکستن روحیه زندانی دختران وزنان را مورد تجاوز قرارمیدادند.
در جامعه ایکه قاری قرآن بیت رهبری آقای سعید طوسی خود به تجاوز به پسران نوجوان اعتراف میکند ومورد مجازات قرار نمیگیرد بدیهییست که اهوراها وهزاران کودک ونوجوان وجوان زن ومرد اینگونه ظالمانه مورد تجاوز وقتل قرار میگیرند.
کودکان کار نیز اغلب مورد تجاوز قرار میگیرند وافزون برفقر ومحرومیت از تحصیل باید بار حقارت تجاوز را نیز بدوش بکشند ،متاسفانه مردانی که فاقد اخلاق وفرهنگ هستند از این شرایط خشونت بار وفقر ودرماندگی این کودکان استفاده میکنند و این کودکان بی پناه را مورد تجاوز قرار میدهند.
قتل وخودکشی:حفظ صیانت ذات و قایل شدن ارزش برای همنوع از ارزشهای اخلاقیست اما خشونت حاکم برجامعه ومشکلات اقتصادی واعتیادوسرخوردگی ودرگیری بین لاتها وباندهای تبهکاراز عوامل ارتکاب قتل هستند.ازسال ۱٣٨۰تا۱٣۹۰یازده هزارنفر براثرچاقو کشته شده اند درمیان فاتلین نوجوانان،زنان وتحصیلکرده ها نیز بجشم میخورند.
ازسال ۱٣۱٣ تا سال ۱٣۵۷ بدوقاتل سریالی برمیخوریم اصغرقاتل درسال ۱٣۱٣ وهوشنگ ورامینی درسال۴۴. اما خشونت حاکم برجامعه موجب افزایش قتل وقتللهای سریالی شده.چند نمونه از قتلهای سریالی عبارتند ازسعید حنانی درمشهد که۱۱ زن تن فروش را بقتل رساند وبکارخود افتخار میکرد وفرزندش نیز در تلویزیون سراسری اعلام کرد که به پدرش افتخار میکند ویکی ازملایان مشهد گفته بود که حنانی انسان باغیرتی بود،وفتی یکی از خبر نگاران برای بازدید به حلبی آباد مشهد برای مصاحبه با خانواده یکی از زنان قربانی رفته بود در آنجا میبیند که فرزندزن مقتول از فرط گرسنگی درحال خوردن پلاستیک است .
خفاش شب در کرج،محمد بیجه دراسلامشهر که۱۹ پسر بچه را پس از تجاوز بقل رساند ،مردی معروف به قاتلی باطناب سفید درکرج.قاتلی که رانندگان را درنظر آباد بقتل میرساندوزن قاتلی که فقط زنان را میکشت .
قتل های خانوادگی نیز چندین مورد وجود داشته که براثر استیصال ودرماندگی فرزندان خودرا بقتل میرسانند،دردوسال اخیر دومرد دراستان کرمانشاه با اسلحه تمام اعضای خانواده را بقتل زساندند،درتهران نیزمرد معتادی درحالیکه سه دختر خردسالش را در آغوش کرفته بود خانه را بآتش کشید.
تمامی موارد ذکرشده نشانگرفروریزی ارزشهای اخلاقی وهتک حرمت انسان است که مانند سرطان برتمام ارزشهای والای انسانی چنک انداخته است وارزش ومنزلت انسانی ملیونها هموطن را بورطه تباهی کشانده است.
مسلما اهورا وآتناوستایش آخرین فربانی نخواهند بود،جنایات وتبهکاریها معلول شرایط هستند وتا هنگامیکه سعید طوسی هابرجامعه حکومت میکنند اهورا ها هم فربانی خواهند بود.