تفاله‌ی یادمانده‌ها


جهانگیر صداقت فر


• فناوری فرزانه
               پرویزنی ویژه خواهد ساخت
و من
      - به‌‌‌ آهنگ تفکیک -
انبوهِ خاطره‌ها را در آن خواهم بیخت : ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۹ مهر ۱٣۹۶ -  ۲۱ اکتبر ۲۰۱۷


 
فناوری فرزانه

               پرویزنی ویژه خواهد ساخت

و من

      - به‌‌‌ آهنگ تفکیک -

انبوهِ خاطره‌ها را در آن خواهم بیخت :آنک -

    نخاله‌ی یاد ها

بی‌ شمار

       در دل‌ِ غربال

                   تلمبار می‌‌شود

و خردک نرمه‌یی از خوشِ ایّام

                            بر زِبَرِ خاک

                                        فرو خواهد ریخت .

                                  **********

جهانگیر صداقت فر
تیبوران - ۱۹ اکتبر ۲۰۱۷