کفگیر به ته دیگ خورده - مارال سعید

نظرات دیگران
  
    از : زندانی زنجیری

عنوان : کاملا صحیح است.
این جریان مدرک سازی برای احمق ها واقعیتی انکار ناپذیر است که ما را به اینجا کشانده است.
٨۰۶٨۰ - تاریخ انتشار : ۱ شهريور ۱٣۹۶