پیامی به شاهزاده رضا پهلوی


داریوش لعل ریاحی


• اگر من سر بگردانم
دو پلک ِ چشم را بر این چرایی ها بپوشانم
اگر بر حلقه ِ مسدود ِ این چاکر نمایان
.نوری از بیرون نتابانم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱ مرداد ۱٣۹۶ -  ۲٣ ژوئيه ۲۰۱۷


اگر من سر بگردانم

دو پلک ِ چشم را بر این چرایی ها بپوشانم

اگر بر حلقه ِ مسدود ِ این چاکر نمایان

.نوری از بیرون نتابانم


اگر خاموش باشم

پَر بچینم مرغ ِ پًر جوش ِ خیالم را

.که از پرواز وا ماند   


چه فرقی می کنم

با سرخوشان ِ مست ِ ساحل ها

و یک قایق

.دَمَر افتاده در گِل ها


تو را گر دل به درد آرم

تمام ِ عاشقانت را بیازارم

……...ره ِ بیگانه پویی را

ِسقوط ِ ارزش ِ انگیزه های ِ ناب

دیروزیت ، می بینم


اگر این شوق ِ آزادی

و نسلی در تب ِ بیرون شدن

از پنجه ِ ظلمت

تو را بر پای می دارد ؟

نگهدار این تبسم را

و دوری کن ز بندِ کیسه ِ پر خون ِ دولت ها


چه داری در بغل ؟

از آنچه میگفتی ز آزادی

.رهایی ، زندگی ، سازندگی ، شادی

از این بیگانگان

این واژگان را باز می جویی ؟

همین را باز می گویی ؟


داریوش لعل ریاحی
پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
dlr۱۲۶۶@hotmail.com