طریق منزلگاه مراد - جهانگیر صداقت فر

نظرات دیگران
  
    از : مرضیه شاه بزاز

عنوان : چیزی برای گفتن در قالبی موجز و زیبا
شعری با خصوصیات شعر، اندیشه ای نزدیک و ملموس را در جهانی از تخیل باز آفریدن. و همان اصل بدیهی را در ژرفا کاویدن و با بیانی زیبا و موجز ندیده ای را پیش چشم آوردن. و سرودن و سرودن و سرودن در جهان ابتذالات و کم اعتنایی. درود به شاعر عزیز
۷۹۰۶۱ - تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۶