با هر باد رقصیدیم


فریبا صفری نژاد


• آسی ندارم رو کنم، من باختم خود را
با آتش خود سوختم تا ساختم خود را

باری گران بودم، ولی بی طاقت از این راه
عمری به دوشِ این و آن انداختم خود را ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۹ فروردين ۱٣۹۶ -  ۲۹ مارس ۲۰۱۷


 آسی ندارم رو کنم، من باختم خود را
با آتش خود سوختم تا ساختم خود را

باری گران بودم، ولی بی طاقت از این راه
عمری به دوشِ این و آن انداختم خود را

هر جا گناهی بود، اسبِ سرکشِ روحم
رامم شد و با دستِ خود هِی تاختم خود را

من پرچمی بودم که با هر باد رقصیدم
تا عاقبت در دره ها افراختم خود را

از پیشِ آیینه به سردی رد شدم، دیدی؟!
دیدی نگاهش کردم و نشناختم خود را!

-------------

www.facebook.com
فریبا صفری نژاد