یک سفره آزادی


شیرین رضویان


• ای مژده ی آزادی در بال کبوتر ها
ای معنی خوشبختی دردفتر باورها

ای سبزترین واژه در موسم بی برگی
معنای خوش رویش در جان صنوبرها ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ٣۰ اسفند ۱٣۹۵ -  ۲۰ مارس ۲۰۱۷


 
 

ای مژده ی آزادی در بال کبوتر ها
ای معنی خوشبختی دردفتر باورها

ای سبزترین واژه در موسم بی برگی
معنای خوش رویش در جان صنوبرها

ای بوی خوش میهن، ای رایحه ی مادر
ای قُل قُل آرامش، در قلب سماورها

ای گردش روزوشب، ای آینه، ای ماهی
ای منقلب احوال، ای داور داورها

باشد که فرو ریزد بنیاد ستم امسال
باشد که نگون گردد تخت همه خودسرها

باشد که در این نوروز، روز همه نو گردد
باشد که شفا یابد داغ همه مادرها

باشد که نباشد غم در چهره ی نوباوان
باشد که نریزد اشک از دیده ی دخترها

خود عیدی مردم باد یک سکه ی آزادی
یک گندم خوشبختی، یک سفره ز نوبرها

پایان ستم باشد آغاز شکوفایی
باشد که شود این سال،خود اولِ آخرها


شیرین رضویان
لندن