فروغ


شیرین رضویان


• بلند قامتا
بانوی نو
که ایستاده ای
بر تارک اینهمه تاری ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲ اسفند ۱٣۹۵ -  ۲۰ فوريه ۲۰۱۷


 
 


بلند قامتا
بانوی نو
که ایستاده ای
بر تارک اینهمه تاری
آنجا که چشم ها
وق زده از حدقه
بسوی تو خیره مانده‌اند
و دندان‌های تیز
برهنه‌
و شمشیرها
بسته از رو
که نامت را بزدایند
از تاریخی که تنها
نام مردانه ثبت می کند

و دردت را نادیده می‌گیرند
وطنین شعرت را
خاموش می خواهند
نمی گذارم
نامت را بزدایند
نمی گذارم
تو را هم
از ما بگیرند
ما دختران یتیم حوا
در زمانه ای که آدم نمایان
به شکارمان برخاسته اند

شیرین رضویان
لندن