در عصرِ ایمان های آنی


فریبا صفری نژاد


• در فال من خاتونِ دل همواره می سوزد
هر شب به حکم دل، دلی بیچاره می سوزد

عمری ست پایِ باورِ ابلیسِ قدیسی
در من زنی عصیانگر و پتیاره می سوزد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۹ بهمن ۱٣۹۵ -  ۷ فوريه ۲۰۱۷


 
 


در فال من خاتونِ دل همواره می سوزد
هر شب به حکم دل، دلی بیچاره می سوزد

عمری ست پایِ باورِ ابلیسِ قدیسی
در من زنی عصیانگر و پتیاره می سوزد

در عصر ایمان های آنی، شهر سیمانی
در ازدحام مردمی بدکاره می سوزد

دیری ست زیر سقفِ ویرانی بنام زن
من، این غریب از ازل آواره می سوزد

باری ست بر دوشم که گر روزی زمین افتد
از شعله ی این داغ، سنگِ خاره می سوزد

این داغِ طاقت سوز می سازد مرا هر شب
می سازد و می ریزد و یکباره می سوزد...

www.facebook.com