اقدامی نابجا - اصغر کریمی

نظرات دیگران
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : بازی مشکوک بعضی ها
آیا هر گروهی که یک هویت مبارزاتی برای خود تعریف می کند، مجاز است که از دیگرانی که بنوعی دشمن دشمن تعریف می شوند کمک بگیرد؟
برای رسیدن به پاسخی، نیاز به آوردن مطالبی چند است:
هر جامعه ای که یک روند تحولخواهی درونزایی را برای خود تعریف می کند، قطعاً بهره گیری از دشمن دشمن(حاکمیت حاکم بر کشور که دیگر دشمن شده) بی معنی می شود!؟
قطعاً در مرحله ای از روند مبارزاتی درونزا، آنهم زمانی که پیروزی نزدیک می شود؛ دشمن دشمن و یا حتی بعضی از دوستان دشمن( حکمیت حاکم برکشور) خود خواهان مذاکره یا کمک می شوند. چون آنان متوجه می شوند:
برخورد با شرایط، چه بسا هزینه بر شود چاره ای نمی بینندکه اقدامات خاص خود را بگذارند برای مراحل بعد. این تماس گرفتن ها و تماس برقرار کردن ها در این مرحله از روند مبارزاتی درونزا در عرف بازی های سیاسی و مدیریتی قابل پذیرش است. و در این مرحله( نزدیکی پیروزی)، آن گروهی یا فردی که رهبر شناخته می شود قطعاً مذاکراتی چه پنهانی و چه آشکار خواهد داشت . نمونه های تاریخی زیادی را می توان آورد.
-----
اما اگر:
گروه ها یا افرادی، دچار چنان حالت روانی ویژه ای گردند که یک نمایندگی کلی از طرف جامعه در خود احساس کنند که مجاز به استفاده از دیگران شوند و یا خود را به دیگران عرضه کنند، این حالت، خود دلایلی را بر ملا می کند:
۱) آن گروه، دچار توهم رهبری جامعه شده است
۲) آن گروه، این روش را نوعی مطرح کردن خود می داند
۳) آن گروه، چون تشکیلات و سازمانشان هزینه بر شده، نیاز به منبع درآمد جدید دارند و..
۴) آن گروه، ممکن است دست ساخت حاکمیت حاکم برجامعه باشد آنهم با کار کردی برای بازی های روانی خاص
۵) ...
....
هرچه باشد! تاریخ گواهی داده و می دهد که آن گروه ها چه سرنوشتی داشته اند و نوع عملکردشان چه بوده .
اقدامات دیگرانی که در پی مبارزات درونزا هستند در برخورد با این گروه ها، فقط می تواند افشا گرانه باشد و نور تاباندن بر اعمال این نوع مدعیان مبارزاتی.
-----
اما نکاتی در خصوص این گروه جدید، که اقدام پرسش برانگیزی را در شرایط فعلی از خود بروز داده اند:
این گروه اکثراً در دورانی از روند تحولخواهی جامعه با هویتِ اصلاح طلبِ حکومتی شناخته می شوند که در مرحله ای گرفتار تله های امنیتی و اطلاعاتی سپاه و بیت رهبری قرار می گیرند که بعد از رهایی به خارج می آیند و یا فرستاده می شوند که با آن پشتوانه قبلی اقدامات خاصی را به پیش ببرند که گاهاً اقدامات آنان در راستای اهداف خاصی نمود می یابند که این کار آنان برای گروهی از آنان دانسته یا ندانسته می تواند فرض شود.
اما این اقداماتشان دارد جالب می شود:
جدیداً حسین شریعتمداری کیهانی جدا شده ازآن حسنش، اقدام این گروه را برگ برنده ای برای کوبیدن و به چالش کشیدن طرف مقابل دیده.
و از طرف دیگر، هر نوع اقدام تند ترامپ بر علیه مدیریت اجرایی فعلی، در پشت پرده بازی های حکومتی، آن اقدامات تند ترامپ، بنفع گروه اقتدارگرا خواهد بود. آنان با امنیتی کردن جامعه ،شرایط چپاول گری دیگری را برای خود که امنیتی های خاص بیت رهبری وسپاهیان خواهند بود، فراهم شده می بینند.
۷۷۶۲۱ - تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۵