در سوگ استاد رضا لعل ریاحی


داریوش لعل ریاحی


• وقتی بلور ِ جان را ، او خواهد عاشقانه
سخت است شکوه کردن از دست ِ این زمانه

با چشم می فریبد ، با دست می کشاند
ما را به سوی هجران ، او را به سوی خانه ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۰ دی ۱٣۹۵ -  ٣۰ دسامبر ۲۰۱۶


 در سوگ استاد رضا لعل ریاحی
که در آغازین روز های ۹۸ سالگی ، در آرامش به ابدیت پیوست

وقتی بلور ِ جان را ، او خواهد عاشقانه
سخت است شکوه کردن از دست ِ این زمانه

با چشم می فریبد ، با دست می کشاند
ما را به سوی هجران ، او را به سوی خانه

او خوش رهید و پَر زد بر بام ِ آفرینش
با کهکشان ِ رنگ و آثار ِ جاودانه

بر عرش گرد ِ تختش صد ها پرنده و گل
تصویر ِ جنگلی سبز پًر شاخه پًر جوانه

یک قرن زندگی را با بوم و رنگ خوش بود
هر نقش ِ او پیام و هر رنگ ِ او نشانه

هم بوسنی و فلسطین هم از عراق و افغان
تر سیم ِ رنج ِ انسان . گویا ترین رسانه

بدرود ای سپیدی ای شاهکار ِ هستی
دریای ِ عشق بودی دریای ِ بی کرانه

اینک که در فرازی ای جان سفر سلامت
پًر اشگ چشم ِ یاران ، دلها پًر از ترانه

داریوش لعل ریاحی
بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۶
dlr1266@hotmail.com