پناهجو


هادی خرسندی


• شب نمیخوابید مرد از فرط درد
درد در سر داشت آن آواره مرد

با تب و لرزی تنش همراه بود
تا سحر کارش فغان و آه بود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱٣ آذر ۱٣۹۵ -  ٣ دسامبر ۲۰۱۶


 شب نمیخوابید مرد از فرط درد
درد در سر داشت آن آواره مرد

با تب و لرزی تنش همراه بود
تا سحر کارش فغان و آه بود

همسرش او را به درمانگاه برد
چاره ی دردش به دکترها سپرد

ایکس-ری کردند و گردید آشکار
در سرش صد متر سیم خاردار!

گفت دکتر آن تب و آن درد و لرز
آید از بسیار ماندن پشت مرز