از تن دردی


جهانگیر صداقت فر


• ناگهان
      همآوردِ درد
به نامردی آن چنان جانِ محتضرم را به نبرد فراخواند
که مگر سپر افکندن
                  راهِ گریزی بنماند . ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۱ آذر ۱٣۹۵ -  ۱ دسامبر ۲۰۱۶


 
ناگهان

      همآوردِ درد

به نامردی آن چنان جانِ محتضرم را به نبرد فراخواند

که مگر سپر افکندن

                  راهِ گریزی بنماند .پس -

یله بر بسترِ استیصال،

دندانِ تحمل

          بر جگر اندر فرو بُردم

و مرگ

خود آرزویی محال شد .

***

هرگزا

    از گزندِ داغ زخمِ روان

تا بدینسان جان بسر نشدم

                         که از جراحتِ تن .

                                    ********

جهانگیر صداقت فر
برنت وود - ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶