کودار؛ «گفتمان نو، در اجتماع کهن ایران» - بابک گروسی

نظرات دیگران
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : روند مبارزاتی ایرانیان، ومطرح کردن مسائلی که هرز برنده مبارزاتی شهروندی ایرانیست
روند مبارزاتی ایرانیان چیز دیگریست: این نوع مسائل را می توان دکانی جدید برای دکاندارانی قدیمی دید.
۷۷۰۱۲ - تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹۵       

    از : مینا شفیع

عنوان : برنامه خودمدیریتی دموکراتیک؟!
برنامه خودمدیریتی دموکراتیک استراتژی اسرائیل در منطقه خاورمیانه میباشد.
به مقاله "مسئله دیروز و امروز کردستان" بویژه پیوست آن رجوع کنید به آدرس زیر:
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=۳۹۴۰۰
۷۷۰۱۰ - تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹۵       

    از : بهرام خراسانی

عنوان : زنهار میدهم
با این یونیفورمها که دیگر رخت کردی هم نیستند، نمیتوان چشم به راه چیز دیگری جز یک گروه نظامی جنگ افروز بود. اگر نگویم مانند داعش، اما میتوانم بگویم مانند مجاهدین در آن هنگام که هنوز بادی در غبغب داشتند و تراژدی مرصاد را آفریدند. در این ژستهای خودخواهانه نظامی، تشنگی تیز برای رسیدن به فرمانروایی بر سرزمینی حتی به اندازه یک کف دست اما به بهای خون هزاران انسان، برق میزند. آیا جنگ افروزان جهانی با دست آویز دروغین آزادی، خواب تازه ای برای ایران و منطقه دیده اند؟ اکنون که اقلیم کردستان پیاده نظام محلی ارتش آمریکا شده، کودار میخواهد پیاده نظام کدام قدرت منطقه شود؟ این جنگ افروز تازه میتواند عربستان یا ترکیه باشد؟ زنهار میدهم که چنین گروههایی اگر پا بگیرند، نه پیشمرگه قوم ستمدیده و به خاک و خون کشیده شده کرد، که ابزار و آوای شوم جاودان سازی این ستمدیدگی و فقر و مرگ خواهند بود.
بهرام خراسانی
۲۳ آبان ۱۳۹۵
۷۷۰۰۴ - تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۵       

    از : ایرانی

عنوان : یک تفاوت مهم
یک تفاوت مهم بین کودار و حزب مذکور در ترکیه این است که کودار نام کردستان را در عنوان خود گنجانده و این یک گام مهم رو به پس در راستای ایزوله ماندن مبارزات مردم کرد در میان مبارزات مردم ایران است. هم دوری از اقوام دیگر است هم دوری از جنبش معلمان و کارگران و غیره.
۷۶۹۹٨ - تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۵