پشت پرده نقد راستکرداری سیاسی - سهراب مبشری

نظرات دیگران
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : آزادی -دمکراسی -عدالت اجتماعی
جناب مبشری که درود برایشان بادا!بدرستی به نکاتی اشاره می کند و نشان می دهد چنانچه روی مفاهیم اصلی تمرکز نشود و پی گیری نشود نتیجه چیزی خواهد شد: گاهاً؛ درجا زدن یا انتخاب مسیری دیگر که در نهایت، حاصل کار می شود؛ همان ابتدای کار!. در پایان جناب مبشری نیز راهکاری را هم ارائه می دهد که آنهم پذیرش: گفتمان تواماً آزادی و عدالت است. :::::: که در این مورد می توان گفت: توجه به تقدم وتأخر وجودی مفاهیم ،بسیار ضروری است! که این هم یک جدال فلسفی ی طولانی را آفریده است. اما:آزادی و پذیرش تکثرگرائی در حوزه اندیشه که منتهی به پذیرش دمکراسی در سیاست می شود دو کلید اصلی هستند که وجود آزادی و دمکراسی! تحقق عدالت اجتماعی؛ که یکی از ضروریات اصلی زیست جمعی است ( شاید هدف اصلی نیز باشد)،امکان پذیریش ساده تر می گردد. وجود این سه در برنامه کاری، می تواند فعالین سیاسی را از سردرگمی نیز برهاند.
۷۱۶٣٨ - تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۴