امید به تخفیف بحران اتمی
به معنای حمایت از روحانی نیست
- سهراب مبشری

نظرات دیگران
  
    از : البرز

عنوان : تمامی نیروهای معتقد به آزادی، مردمسالاری و عدالت اجتماعی
آقای مبشری گرامی، ضمن استقبال از نوشتار خوب شما، میخواهم خود را دلخوش کرده، و این نوشتار را آغاز تحولی در نیروهای جنبش چپ و بخصوص جنبش فدائی به سمت استقلال فکری و رهاندن خود از وابستگی مفرط و افراطی به نیروهای واسطه بدانم. و بخود نوید دهم، دوستان فدائیم، علیرغم مشکلات و صعبی راه، دیگر بار قصد آن کرده اند، روی پاهای سیاست مردمی خود بایستند

آنچه که جنبش چپ ایران و بخصوص جنبش فدائی در این سی و هفت سال گذشته از دست داده در قبال یافته هایش بسی بزرگترند. جنبش فدائی بخش مهمی از نبض تپنده و جوشان جامعه بود، به قسمی که تحولات اجتماعی کم یا زیاد به سیاستهای فدائیان خط و ربط داشت. دنبال اسم و آوازه یا امضای بخصوصی برای تحولات نبوده و نیستم، اما امضای فدائیان پای هر تحولی مظهر پاکی و انسانیت آن تحول بود

امروز خود معترفیم، ارتباطمان، ارتباط اندیشه ایمان با نسل جوانتر، آیندگان کشور گسیخته است، و با این حقیقت گویی، خود به زبان خود می گوئیم، دیگر نبض تپنده جامعه نیستیم.
بی آنکه بخواهم اهانتی به خوشنامان کنونی اجتماعمان، آقایان کروبی، موسوی، خاتمی و خانم رهنورد روا دارم. می خواهم آشکارا بپرسم، آن روزهایی که من و شما و امثال ما در خیابانها و محلات مختلف، بازداشتگاهها، کارخانجات، مزارع و ادارات مختلف کشور تحت فشار گروههای موسوم به فشار و چماقدار بودیم، این آقایان خوشنام امروزی کجا بودند و چه می کردند.
قصدم این نیست، که نباید از نیروهای بریده از نیروهای فشار و ارتجاع حاکم حمایت کرد، سخنم این است، بجای حلوا حلوا کردن مفرط اینان، و بجای تلف کردن وقتی نزدیک به بیش از ده سال بر روی پروژه ای به نام وحدت، روی طرحی به نام اتحاد کار کنیم. طرحی که بتواند دوباره جنبش چپ ایران و در رأسش جنبش فدائی را به قلب تپنده آزادیخواهی و عدالتجویی کشور تبدیل کند

کلام آخر اینکه، اگر امروز فکر میکنیم، که طرح پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنیم، اشتباه محض بوده، آقای نگهدار به عنوان طراحِ طرح، یگانه خاطی این طرح غلط نبوده و نمیتواند باشد، چه همه مائی که برای این طرح هورا کشیدیم، به اندازه آقای نگهدار در این اشتباه سهیمیم. زمان را نمیتوانیم به عقب برگردانده و اشتباه را جبران کنیم، ولی میتوانیم، با حرکت به سمت برقراری اتحادی پایدار بین تمامی نیروهای معتقد به آزادی، مردمسالاری و عدالت اجتماعی حول منشوری مشترک، مشخص و مدون، از تکرار اشتباه جلوگیر شویم
۶۷۰٨٣ - تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹٣