پروژه وحدت چپ دمکرات در چند پرده - مارال سعید

نظرات دیگران
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : چپ ایران وتوفیق اجباری
در مقطع زمانی بعد از سال ۵۷ ،شرایطی بر کشور حاکم شد که خمینی وتیمش توانست بر دیگران غلبه کند ودر این غلبه بر نیروهای چپ و تشکیلات چپ هم ضربات شدیدی وارد کنند.بطوریکه :آنان مجبور به خروج از کشور شدند وبا توجه به شرایط وتغییر وتحولات جهانی ،اکثرا"در کشور فرانسه ویا کشورهای اسکاندیناوی وچند کشور دیگر سکنا گزیدند .یعنی کشورهای که دموکراسی وآموزش خصلت های دموکراتیک در افراد آنجا برای چند قرن ادامه داردوبطریقی نهادینه شده است .که باید گفت:این یک شانس ویک توفیق اجباری برای ایجاد وتقویت خصلتهای دموکراتیک در افراد وپذیرش دموکداسی در درون و برون تشکیلات باشد.حال باید بررسی شود چه تعداد از افراد وتشکیلات ، از این توفیق اجباری استفاده برده اند وچه تعداد خیر! .::::از طرف یکی از منسوبین به تفکر چپ بیان می شود ما با سوسیال دموکراسی مرز بندی داریم،معمولا"یک فرد چپ با سوسیالیسم نمی تواند سر ناسازگاری داشته باشد.پس این فرد با دموکراسی مشکل دارد.ویکی از شرایط اولیه برای هر نوع تعامل ویا وحدت با دیگری، پذیرش دموکراسی است.این مرز بندی قطعا" یک نوع تک روی را بدنبال دارد ویک نوع منزه طلبی ...... برای خود ایجاد کردن خواهد بود.یکی از مشکلات بعضی از افراد منسوب به چپ اینست :آنان خود را میراث دارگذشتگان می دانند وعبور از خط ومش آنان نوعی خیانت به آرمانهای آنان محسوب می شود وبه نوعی خود وتشکیلات وحفظ آنان برایشان مهم است نه اینکه ، تشکیلات در خدمت حرکت به جلوی ،جامعه.اینان در اینجا مجبور به مرز بندی های شدید خواهند بود وپذیرش تفکرات دموکراسی خواهانه برای آنان دشوار خواه بود.اینان در هر موقعیت دموکراتیکی هم قرار گیرند بر همان عقیده ، قبلی اصرار وپافشاری خواهند کردودر مقابل تغییرات ،مقاومت وایستادگی خواهند کرد ونتیجه هم مشخص است .قطره ،قطره ....
۶۵٣۹٨ - تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹٣       

    از : امیر ایرانی

عنوان : چپ ،وحدت ،دموکراسی
آیا چپ می تواند با هم یگانگی (وحدت) داشته باشد؟آیا نیاز به این وحدت است؟وقتی یک تفکر بصورت یک جهان بینی مطرح و از آن هم ایده لوژی ساخته شود بطوریکه:در تفکر وایده لوژی هم یک حقانیت وجودی یکتا متصور شودوقداستی بر آن ایجاد گردد،وقتی بسمت تسلط بر جامعه برود،براساس آن حقانیت ،بازیگران آن تفکر در همان ابتدا با افراد دیگر جامعه که پذیرای این تفکر نیستند در یک تعارض شدید وشاید خونین ،هم قرار گیرند.اما بمرور زمان پیروان تفکر در عمل با مشکل مواجه می شوند،آن یکتایی هم برای بعضی پیروان شک بر انگیز می شود واگر آن یکتایی باعث ویرانگری های ضد بشری هم شده باشد .پیروانی که نمی خواهند به این فکر کنند که اصل آن یکتایی وآن مبنا غلط است،شروع به ایجاد انشعابات وساختن نظامهای فکری جدیدی از همان قبلی برمی آیند.که آنرا کمی لطیف تر کنند واما گاهی وقتها نظام های فکری منشعب ، چنان با هم در تعارض قرار می گیرند که حتی بسمت بر خوردهای خونین وحذفی شدید هم کشیده می شوند واین روند انشعابات هم ادامه خواهد داشت تا زمانیکه همه بپذیرند اصلی که یکتایی اولیه را ایجاد کرده غلط بوده است .وآن تفکر می تواند درست باشد اما برای بخش کوچکی از مسائل جامعه،اما نه همه جامعه.آن وقت است که افراد وتشکیلات وابسته به آن، دنبال راه کاری دیگر برای باز کردنِ باب گفتگو وحتی بسمت تعامل با دیگران که در جامعه موضوعیت پیدا کرده اند، خواهند رفت.اگر مطلب بالا را بپذیریم ، بخواهیم ،بازیگرانی که بعنوان نیروهای چپ جامعه ایران مطرح شده اند را ارزیابی کنیم آنانی که هنوز به یکتایی ومنحصر بفرد بودن تفکر مورد علاقه شان برای کل جامعه ،وفادارند،تقاضای وحدت از آنان و...چه در میان انشعابات خودشان وچه تعامل با دیگران را باید یک خواسته کودکانه ویا انتظار متوهمانه دانست.اما اگر بازیگران بپذیرند که اصل یکتایی بی مورد وغلط است!ومسائل مطرح شده در تفکر مورد علاقه شان فقط بخشی از جامعه را در بر می گیرد .در اینجابرای پیروان ،وحدت با دیگران چندان نمی تواند اهمیت داشته باشد.چون آنان می توانند بخشی از تفکرات موجود در جامعه را سازمان دهی کنند وبه آگاهی بخشی در جامعه بپردازند وچون تفکرشان بخشی از جامعه است بسمت گفتگو وتعامل با تفکرات دیگر در جامعه هم خواهند رفت.وپی گیر اینکه چه روشی را برای گفتگو وتعامل با دیگران بر گزینندخواهند بود.:::در اینجا تجربیات بشری راهکاری ارائه داده بنام پذیرش تفکر دموکراسی خواهانه و تقویت و نهادینه کردن خصلتهای دمکراتیک در افرادو پیروان ایده های فکری است.اگر در این روندتشکیلات دموکراسی را در درون وبیرون تشکیلات پذیرفتند این بدین معنی استکه برای موضوعاتی که تشکیلات دیگر مطرح می کنند .نوعی احترام قائل است که در اینجا ممکن است با بعضی از مطالب مطرح شده تشکیلات دیگرموافق باشند یعنی نقطه نظری مشترک داشته باشند وممکن است در بعضی هم مسئله داشته باشند،اگر نقاط اشتراک زیاد باشد وحدت قابل دسترسی است واگر اشتراک زیاد نباشد، اما چون دمکراسی را پذیزفته اند باب گفتگو را در این حالت باز می بینندودر صورتی که وحدتی پیش نیایدهیچ کدام ضرری نخواهند کرد وهر تشکیلاتی می تواند فعالیتهایش را در راستای تحولات اجتماعی انجام دهد واثر گذاری را هم داشته باشد ومی دانیم هر فعالیت سیاسی معطوف به قدرت است و در این فضا تشکیلات در یک بازی دمکراتیک مجبور به توجه به مسائل اجتماعی از جمله :بهداشت ، آموزش و مسکن و کار و زنان و.......خواهندبود.
۶۵٣۹۷ - تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹٣       

    از : ‫البرز

عنوان : حرکت جدی و منظم نیروهای مختلف چپ به سوی اتحاد عمل مشترک
‫نویسنده محترم این نوشتار قضیه وحدت ‫چپ، مشکلات و عدم امکان و نیاز آن را به تفصیل و به زیبایی بیان کرده، و به درستی تأکید می کند، «...روزی روزگاری... سانترالیزم دموکراتیک چنان افراد را در تنگنا می گذاشت که جز صدای مرکزیت صدایی شنیده نمی شد و حال دموکراسی را چنان معنا می کنند‌ [می کنیم] که هر فرد در جایگاه یک گروه جلوس کرده و دموکراسی شانه به شانه، هرج و مرج می ساید...»

‫باشد که این نوشته هایی از این دست بتوانند منشاء حرکت جدی و منظم نیروهای مختلف چپ به سوی اتحاد عمل مشترک گردند. اتحادی که پیش زمینه های مشترک آن سالهاست فراهم آمده و به انتظار ‫عنایت نظر پیشگامان و پیشکسوتان نیروهای چپ ایران نشسته است. ‫چنین اتحادی اسباب ارتقاء چپ ایران از جایگاه انتقادی صِرف، به جایگاه سیاست گذاری در جامعه را به تدریج فراهم خواهد آورد

‫در بخشی دیگری از نوشتار خوب حاضر، به واقعیتی دردناک اشاره شده و آمده است، «... میانگین سنی ی فعالین پروژه ‫وحدت چیزی بالاتر از ۵۵ سال و بیانگر واقعیت غمبار گسست نسلها در درون جریانات سیاسی ی ایران است....»
تقصیر ‫چنین «گسستی» بیش از آنکه متوجه استبداد حاکم بر ایران باشد، متوجه عدم حضور فعال نیروهای پیشکسوت چپ ایران در تحولات اخیر ایران بوده است. و علتِ این عدم حضور فعال، بیش و قبل از هر مطلبی، متوجه عدم درکِ زمانِ حاضر از سوی نیروهای پیشکسوت چپ ایران بوده و هست

زمانِ حاضر بیش و قبل از هر مطلبی خواهان نهادینه شدن فرهنگ مردمسالاری در اجتماعات مردم ایران است، و متأسفانه نیروهای پیشکسوت‫ چپ ایران،‫ در عرض و طول سی و اندی سال گذشته نتوانسته اند، فرهنگ مردمسالارانه را در افکار و تشکیلات خود نهادینه کنند،
به بیانی دیگر، نیروهای پیشکسوت چپ ایرانی تلاش کرده و ‫می کنند، که همان شراب قدیمی را که طعمی خوش نداشته، ‫در بطریهایی جدید و با برچسبهای جدید عرضه دارند
۶۵٣۹٣ - تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹٣       

    از : کیا

عنوان : تبریک!
به نظر میاید که اتحاد دست بالا را دارد ، وحدت یک پروسه طولانی و مستمر است که در طول زمان و در عمل کسب خواهد شد ،.

اتحاد، جبهه سریعتر میتواند صورت بگیرد و همه را از خمودگی هم بیرون بیاورد!
۶۵٣٨۹ - تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹٣