مبارزه کارگران بافق وارد فار تازه ای میشود! - اصغر کریمی

نظرات دیگران
  
    از : کیا

عنوان : واقعه بافق، نقطه عطفی در مبارزات کارگران در جمهوری اسلامی است!
نویسنده به درستی‌ و تیزی فارغ العاده یی به موضوع پرداخته است که موجب مسرت است.

۱. آشنایی کارگران به توان خویش ، تنوع در مبارزه ، تشکل و اتحاد به پیروزی میانجامد.

۲.حاکمیت در خصوصی کردن ثروت ملی‌ مصمم است و حاضر به باج دهی‌ میباشد!.
۶۴٣۹۵ - تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣۹٣