سراب در برهوت - سهراب مبشری

نظرات دیگران
  
    از : بهرام احمدی

عنوان : عالی بود
لذت بردم قوچانیهای برآمده از اصلاحات کم نیستند که در مدار بسته جمهوری ولایت فقیه بدنبال تطهیر نظام و بقای خویش هستند "برای اینکه روشنفکر ایرانی کماکان به استبداد مذهبی گردن نهد، باید امثال قوچانی دست به کار شوند و نظام سیاسی ایران را چیزی مشابه نظامهای سیاسی «کشورهای پیشرفته» جا بزنند. "
۶۲۶۰۷ - تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹٣