برای رفعِ حصر و آزادیِ زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران - کاظم کردوانی

نظرات دیگران
  
    از : آشنا

عنوان : این احساس درست نیست!
من در نخست وزیری موسوی به زندان افتادم وتمام هستیم را از دست دادم.

زمانی که ایشان به حصر افتادند از ته دلم خوشحال شدم مثل اینکه مرحمی تسکین دهنده پس از سالیان درد بر زخمم گذاشته شده!

ولی‌ با گذشت زمان و تفکر و مقاومت ایشان به این نکته "نکته عقلانیت" رسیدم که

از این جهنم فقط با موسوی میتوان خارج شد .

پس حمایت از ایشان را با تمام ریسک‌هایش می‌پذیرم!
۶۱۲۱۵ - تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۲       

    از : کیا

عنوان : ایرانی‌ مبارزان خود را تنها نمیگذارد و به مقاومت آنها اجر مینهد!
بسیار عالی‌!

آزادی و تغییر ،عدالت و باز گشت به یک زندگی‌ شرافتمندانه و دوری از ننگ برده گی‌ از آزادی زندانیان سیاسی این سنگر مقاومت مردم می‌گذرد.

تمام سعی‌ و انرژی را در بر داشتن حصر بگذاریم!
۶۱۲۰۶ - تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۲