بایستی به بازسازی اندیشه هایی بیندیشیم که مقدر گشته اند - علی حامدایمان

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.