بازداشت جنایتکار - دامون سروی

نظرات دیگران
  
    از : الف باران

عنوان : این نظم جنگل است ، بکش تا زنده بمانی !
طبیعت باغ وحش بزرگی‌ است که تمام حیوانات را در خود جای داده است با یک قانون اساسی‌ جنگلی‌ و همیشه هم به نفع درندگان قویتر ! این نظم جنگل است ، بکش تا زنده بمانی !
صبح هر حیوانی که از لانه یا آشیانه بیرون می‌‌آید یا صید باید باشد یا صیّاد ! درندگان همه می درند چون طبیعت آنها درندگی است. حتی تعدادی از آنها اگر گرسنه هم نباشند باز هم می کشند و می درند. باور بر این است که آنها حیوان اند و ما انسان... ولی‌ ما انسان‌ها که دو میلیون سال است از حیوانات پیشی‌ گرفته ایم ، بیشتر از تمام حیوانات تا بحال شکم یکدیگر را دریده و پاره کرده ایم !... ما ؟!... همه ؟! یا آنها که پوست انسان‌ها را بتن کرده اند ...؟!
۵۱۲۹۴ - تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۱