کوچک مانده ام - مهری کاشانی

نظرات دیگران
  
    از : رفیق سید عباس ارمنی

عنوان : نظر
هر چه هست
اندوهگین است که ایکاش نمیبود
ولی صمیمی است
و به دل مینشیند
۴٣٨۷۴ - تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣۹۰