نگرشهای استبدادی
مسیر زوال حرکت ملی آذربایجان را هموار می کند
- علی حامدایمان

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.