«بد نگوئیم به مهتاب اگر تب داریم» - مارال سعید

نظرات دیگران
  
    از : نا ارام وطن زی

عنوان : خود حق پنداری
خانم سعید محترم
اینکه تصور کنیم تافته جدا بافته ای هستیم که برای اثبات حرفهایمان نیازی به استدلال نداریم جز اینکه برگرفته از دیدگاهی خود حق پندار و ایدئولوژیک باشد چیز دیگری نیست. با چه استدلالی همه واکنشها ( جز استثناها ) را در مقوله هو و جنجال و و یاوه های مشتی بیسواد و از نوع برخورد مرحوم کیانوری میدانید؟ صرفا چون شما این را میگویید و مرحوم کیانوری نماد شیطان است پس حق با شماست؟
لطفا خودتان بد نگویید به مهتاب اگر تب دارید
اذعان میکنم با خواندن همان چند سطر اول رغبتی به خواندن بقیه نوشته شما نداشتم.وقتی از موضع تنزه طلبانه و نصیحت گرانه وارد مکالمه میشوید لطفا اول خودتان ان چارچوبی را که ترسیم کرده اید محترم بدارید. برای اثبات بیسوادی کسی لازم است نظراتش را نقد کنید نه همینطوری فله ای همه را با یک چوب برانید.
۴۰۷٨٣ - تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۰