چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر (۲) - محمدرفیع محمودیان

نظرات دیگران
  
    از : آراز

عنوان : نظر
با اینکه به نظر می رسد این مقاله کوشش در تحلیل موضوعی مهم دارد اما گنگ نگاشته شده و به منابع بیرونی ارجاع نداده است. مثلا مشخص نیست "گستره شکوفایی" ایده نویسنده است یا از جایی اقتباس شده.
٣۹۶۷٨ - تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۰