سیاست اعتصاب غذا - محمدرفیع محمودیان

نظرات دیگران
  
    از : حمید فرخنده

عنوان : اعتصاب غذا
با سلام،
مقاله جالبی بود. به امید اینکه اعتصابیون هرچه زودتر به اعتصاب غذای خود پایان دهند.
٣٨۶٣٣ - تاریخ انتشار : ۵ تير ۱٣۹۰