نیروگاه های ضد انسانی - دامون سروی

نظرات دیگران
  
    از : منوچهر جمالی

عنوان : رفراندم ملت ایران برای داشتن یا نداشتن نیروگاه اتمی
این حق حیاتی ملت ایرانست که دریک رفراندم به عنوان « مرجع نهائی» ، درباره بهره برداری از انرژی اتمی تصمیم بگیرد . رفراندم ملت ایران، برای داشتن یا نداشتن نیروگاه اتمی، حق حیاتی ملت ایرانست
٣۶۱۵۴ - تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨۹