گزافه گویی - محمدرفیع محمودیان

نظرات دیگران
  
    از : Araz Fanni

عنوان : پدیده ای که پیش ما ایرانیان به وفور یافت می شود
آقای رفعییان،

ممنون برای یک مقاله ی پخته و مناسب. پدیده ی گزافه گوئی با نارسیسم نزدیکی بسیار زیاد دارد و خود به گونه ای با سادیسم نیز. باید اشکال گوناگون آن بررسی شده و با مثالهای مقایسه ای مسئله را درک کرده و با آن برخورد کنیم.
با احترام

آراز فنی
٣۵۴۷۶ - تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣٨۹