ارزشهای ایرانی: در کشاکش مدرنیته و اسلام - محمدرفیع محمودیان

نظرات دیگران
  
    از : منوچهر جمالی

عنوان : ارزشهای ایرانی ، بنیاد آزادی واستقلال انسانهاست
درفرهنگ ایران،خدا،«آتشدان یاکانون»شمرده میشود که حبه های آتش او،جان ِهرانسانیست. این حبه های ِآتش که درتن ِهرانسانی به فرازمی یازد،سرچشمه روشنی(بینش)وتابش= گرمی=مهر،میشود.انسان،همگوهرخداست وازاین روآزاد ومستقلست وپیش ِهیچ قدرتی(الله)سجده نمیکند،چون برضدگوهرخدائیش هست
٣۲۷۹۶ - تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣٨۹