هر که بامش بیش، برفش بیشتر (پیرامون پاسخ رهبر به نماینده خویش) - اخبار روز

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.