بیانیه کانون نویسندگان ایران
درباره ادامه سرکوب دانش جویان

• موج تازه‌ای از سرکوبِ جنبش دانشجویی که قربانیان اصلی آن‌ دانشجویان مستقل اند، در دانشگاه‌ها به راه افتاده ‌است... از سوی دیگر، سرکوب جنبش کارگری و اخراج‌های کارگری هم‌چنان ادامه دارد. منصور اسالو به پنج سال زندان محکوم می‌شود و محمود صالحی در زندان سنندج با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند. کانون نویسندگان ایران ضمن محکوم کردن تعرض های اخیر، خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، به ویژه دانشجویان، کارگران و معلمانِ دربند، توقفِ این موج جدید تعقیب و سرکوب و تمکین حکومت کنندگان به خواسته‌های بر حق مردم است ...


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲٨ خرداد ۱٣٨۶ -  ۱٨ ژوئن ۲۰۰۷


مردم آزاده ایران!

موج تازه‌ای از سرکوبِ جنبش دانشجویی که قربانیان اصلی آن‌ دانشجویان مستقل اند، در دانشگاه‌ها به راه افتاده ‌است. پخش نشریاتِ جعلی و مشکوک به نام دانشجویان و به دنبال آن پرونده سازی‌های سنگین و نگران کننده، بخشی از این جریان است. حذف و اخراج استادانِ مستقل، احضار هر روزه دانشجویان به کمیته‌های انضباطی، جلوگیری از تحصیل قبول شدگان امتحانات ورودی بدون هیچ‌گونه توجیه، بستن فضای دانشگاه‌ها و تبدیل محیط‌های دانشگاهی به جولانگاه مزدوران ضدِ دانشجو، به قصد ارعاب و ارهاب و فراهم کردن دستاویزهایی برای تشکیل پرونده و تعقیب دانشجویان، از نمودهای دیگر این موج تازه است.
از سوی دیگر، سرکوب جنبش کارگری و اخراج‌های کارگری هم‌چنان ادامه دارد. منصور اسالو به پنج سال زندان محکوم می‌شود و محمود صالحی در زندان سنندج با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند. کانون نویسندگان ایران ضمن محکوم کردن تعرض¬های اخیر، خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، به ویژه دانشجویان، کارگران و معلمانِ دربند، توقفِ این موج جدید تعقیب و سرکوب و تمکین حکومت کنندگان به خواسته‌های بر حق مردم است.

کانون نویسندگان ایران
۲۶/٣/٨۶