یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

اطلاعیه‌ حزب دموکرات کردستان ـ ‌کمیسیون روابط خارج ازکشور
خطاب به‌ احزاب وسازمانهای سیاسی ایرانی و احزاب متعلق به‌ ملیتهای ایران!


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۴ تير ۱٣٨۷ -  ۴ ژوئيه ۲۰۰٨


با سلام!
دوستان عزیز، مردم ایران قریب به‌سی سال از دوران خود رازیرسایه‌ نظام مرتجع، نالایق، خشن و متعارض بامیثاقهای جهانی سپری نمودند. درطول نزدیک به‌ سی سال حاکمیت رژیم آخوندی که‌ بسیاری از ملتهای دنیا سیرصعودی راطی نموده‌وجایگاه‌ویژه‌ای در عرصه‌های داخلی وبین المللی کسب نموده‌اند، مردم و جامعه‌ ما هزینه‌ انقلاب فرهنگی، ادامه‌ جنگ ویرانگر با عراق، کشتار مردم کردستان، اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی بطورمستمر و سال ۱٣۶۷ به‌ویژه‌ ، تروردهها شخصیت سیاسی خارج از کشور، قتل فرهیختگان جامعه‌ موسوم به‌ قتلهای زنجیره‌ای در دوره خاتمی، تاسیس وآموزش شبکه‌های تروردرکشورهای افغانستان،عراق ولبنان وموارد بسیاری که‌ از چشم افکار عمومی پنهان مانده‌ اما زخمهای آن برپیکره‌جامعه‌ ماپیداست، پرداخته‌ وعلیرغم‌ هزینه های انسانی‌ ومادی ومعنوی ‌درزیر سایه‌ حکام ولایت فقیه‌ گرفتاروبه‌مثابه‌ گروگان دراختیار رژیم هستند. دریک جمله‌ می توان ادعا نمود که عملکرد مثبتی خاصی در کارنامه‌ این رژیم برای مردم ایران وجود ندارد تا‌ بتوان به‌زبان آورد.
تمام ‌جنایاتی که‌ علیه‌ مردم نجیب ایران وفشارهای همه‌جانبه‌ علیه‌ تمام لایه‌های اجتماعی صورت پذیرفته‌ وباشدت بیشتری ادامه‌دارد‌، تنها برای چندماه ‌یاچند سال بیشتر ‌ادامه‌بقای حکومتشان بوده ‌و گرچه‌ با اقدامات ضدبشری توانسته‌اند به‌ عمر مقطعی رژیمشان ادامه‌دهند اما‌رژیمشان یکی از بی ثبات ترین حکومتهای منطقه‌ است. همچنانکه‌ شاهدهستیم شکست رژیم درعرصه‌ سیاست خارجی و ناهمخوانی عملکردآن با معیارهای بین المللی و تنش های فزاینده‌ برسر تاسیسات اتمی، تهدید به‌ حذف کشور اسرائیل و واکنش محافل بین المللی نسبت به قتل و‌ دستگیری دانشجویان، کارگران، زنان مبارز وسرکوب عمومی و زیرپانهادن میثاقهای حقوق بشری به‌ فشارهای خارجی علیه‌ ایران ومتعاقبا" درانزوا قرارگرفتن آنها انجامیده‌است. باادامه‌ اینگونه‌ سیاست اوضاع مملکت چگونه‌ رقم خواهد خورد برکسی معلوم نیست اماآنچه‌ مشخص است وضعیت نگران کننده‌و پیش بینی نشده‌ای درانتظار است.
درعرصه‌ داخلی و دراموراقتصادی ایران بحرانی ترین دوران اقتصادی خود را طی می کند. طبق آمارهایی که‌ از منابع حکومتی و مستقل درج می گردد جامعه‌ ما با فقر شدید ده‌درصدی و فقر مطلق وعمومی پنجاه‌درصدی روبرو است. نرخ تورم ناشی از تحریمهای مرحله‌ به‌ مرحله‌ قدرتهای خارجی، ممنوعیت فعالیت بانکهای ایرانی در خارج از کشور از یک جهت، سوء مدیریت، فساد اقتصادی وچپاول غارت ثروت کشور توسط مجریان حکومتی از جهت دیگر، مملکت را به‌ آستانه‌ سقوط کشانده‌است. مافیای اقتصادی از سپاه‌پاسداران و دستگاه‌ امنیتی گرفته‌ تا آخوندها و آخوندزاده‌ها با بلعیدن سرمایه‌های ملی، کشور را به‌ روزگار سیه‌ نشانده‌اند. سخنرانی واعترافات آقای عباس پالیزدار رئیس امور زیربنائی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس و دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه جای تردیدی برای ساده‌ترین انسانها هم نگذاشته‌ است و اگر درگذشته‌ با کشتن ودستگیری افراد ضعیفی چون فاضل خداداد و یا بازدداشت شهرام جزایری میخواستند باندهای مافیایی وعوامل اصلی فساد نظیر رفیق‌دوستها را مبرا نمایند افشاگری پالیزدار و بازخواست و بازداشت ایشان و اشخاص دیگری که‌ همگی مصونیت پارلمانی دارند،‌ ماهیت واقعیشان بیش از پیش عیان گشته‌ و دستگیری افشاگران نشان ازحمایت مستقیم رژیم از فساد ـ نه‌ مبارزه‌با آن ـ و موضوعی جدی است که‌ باید درانتظار عواقب بعدی ومخرب‌آن باشیم.
درعرصه‌ اجتماعی آنچه‌ دردانشگاهها می گذرد از خودکشی دختران دانشجو، ماجرای دانشگاه‌زنجان، موج بازداشت فله‌ای دانشجویان ودربهترین حالت ترک کشور، گرفتاری و چالش جوانان ما با مخوف ترین نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و حراست دانشگاهها و نهادهای موازی است. وضعیت کارگران به‌عنوان عظیم ترین نیروی انسانی که‌ چرخه‌اقتصاد بانیرووبازوی آنان درحرکت است، درسایه‌حکومت اسلامی وشکاف فجیع طبقاتی که‌ کشورمان یکی از سرمایه‌دارترین کشورهای منطقه‌ است باسخت ترین شرایط زندگی روبرو، وازکار ومزدورفاه‌اجتماعی محرومند. نبودامنیت زندگی وعدم امنیت روانی جامعه‌ و تورم فزاینده‌ ، جامعه‌ای خسته‌، مضطرب ونا امید به‌ بارآورده‌است. با همچون زندگی روزمره‌ای که‌ مردم درآن گرفتار آمده‌، زمزمه‌ی بلای جنگ خارجی هم به‌ مشکلاتشان اضافه‌شده‌است. ودریک کلام میتوان گفت که‌ ‌کشورومردم ایران پرمخاطره‌ترین دوران خود را طی می کنند.
درحوزه‌ی مسائل سیاسی روز فضای جنگ بر کشورما سایه‌ انداخته‌است و از نشانه‌های آن روزشماری اسرائیل برای حمله‌ به‌ ایران است. کشوری که‌ در جریان دوجنگ خلیج علیه‌رژیم صدام حسین و بخاطرجلوگیری از حساسیت کشورهای عربی اعلام بی طرفی می نمود اما در خصوص ایران با صراحت تمام علیه‌ ایران موضعگیری نموده‌است. آنچه‌ از فرهنگ سیاسی کشورهای غربی که‌ اززاویه‌ منافع ملی خودشان سرچشمه‌ می گیرد، تصمیم گیریهایشان طبق قراردادها وبرنامه‌های پیچیده‌ای انجام می گیرد که‌ اگر جنگی رخ دهد طبق معاهده‌های از قبل تنظیم شده‌، جمهوری اسلامی راعامل جنگ معرفی میکنند و هیچ یک از احزاب مخالف رژیم ایران نیزنمی توانند تحت هر دلیلی درمقابل آن بایستند. همچنانکه شاهد بودیم‌ تلاشهای جهانی برای جلوگیری از حمله‌ به‌عراق که‌ ‌پدیده ای بی نظیردرجهان بر ضدجنگ به‌ راه‌افتاد، نتیجه‌ای‌ نداد. وضعیت ایران هم از افغانستان وعراق مستثنی نمی باشد.
با همچون جو ملتهبی که‌ برفضای کشور حاکم است دو گزینه‌ بیشتر برای جمهوری اسلامی باقی نمانده‌ است اول اینکه‌ احتمال ضعیفی برای بازگرداندن خاتمی بادادن وعده‌های توخالی و گزینه‌دوم تشدید حکومت فشار و جو نظامیگری است. همچنانکه‌ گفته‌ شد بازگشت دوم خرداد اگر برای مردم و کشورما مهم است برای رژیم امکان پذیر نیست. اما‌بنا به‌ سرشت و فرهنگ حکومتهای توتالیتر ومشاهدات عملکرد آنها، بحران آفرینی و فضای جنگ طلبانه‌ امری بدیهی و درهمچون فضایی حذف وترور نزدیک ترین افراد وابسته‌ به‌ خودنیزقابل پیشبینی است. طبق اخبار شنیدنی که‌ از داخل به‌ گوش می رسد حذف فیزیکی احمدی نژاد یکی از گزینه‌های پیش روی مقامات رده‌اول حکومتی است و استدلال اینکه‌ بزرگنمایی ماجرای ربودن احمدی نژاد توسط نیروهای امریکایی درجریان سفرایشان به‌عراق و سوءقصد به‌جان ایشان با اشعه‌دستگاه‌ " ایکس رای " درجریان سفر به‌ ایتالیا وشرکت در نشست فائو که‌ خبرمربوط به‌ آن از جانب آقای ابولفظل ظهره‌وند سفیر ایران در رم انتشار یافته‌ موضوعاتی است که‌ درج آنها و پرداختن به‌ آن را تنها محافل وابسته‌ به‌ رژیم تبلیغ می نمودند، وگرنه‌ مقامات نظامی امریکاو ایتالیا ایرانگونه‌ به‌ گروگانگیری وترور نمی پردازند وحداقل امریکائیان واروپائیان به‌ مصونیت دیپلماتیک ایشان واقف هستند. درواقع درج همچون خبری از سوی بنگاههای خبری نظام ابتدای مقدمه‌ چینی برای ترفندهای بعدی است. ‌کشتن وحذف صیاد شیرازی، سعید امامی، حادثه‌سقوط هواپیمای وزیر راه‌وترابری و سقوط هواپیمای حامل فرماندهان نظامی سپاه‌ وکشته‌ شدن احمد کاظمی یکی از فرمانده‌ هان سپاه‌ بنا به‌ افشاگریهای اخیر برخواسته ‌از قاموس حکومت اسلامی و سیاست حذف است. فراموش ننمائیم صدام حسین نیز در شرایط بحرانی نزدیک ترین افراد خود را قربانی می نمود. نظام فعلی ایران نیز که‌ از همچون روشی غافل نبوده‌ نباید از نگاه‌ دور پنداشت که‌ تکلیف محمود احمدی نژاد بادست خود آنها رقم خواهد خورد.

ایرانیان عزیز، سازمانهای آزادیخواه‌، شخصیتهای محترم ایراندوست!
حزب دموکرات کردستان درنوزدهمین سالروز ترور دبیرکل حزب، زنده‌یاد دکترعبدالرحمان قاسملو، که‌ تمام توان خودرا برای اتحاد میان احزاب آزادیخواه‌ ومترقی بکار میبرد ودیدگاههای سیاسی ایشان ‌الگوی کارمابوده‌ و درراستای پیشبرد مصوبات و رهنمودهای کنگره‌ چهاردهم خود که‌ دراواخر سال گذشته‌ واوایل سال جاری میلادی انجام گرفت سرلوحه‌کار خودقرارداده‌و توجه‌ عاجل را برای حس تفاهم و همکاری با نیروهای آزادیخواه‌ سراسری و احزاب ملیتهای ایرانی که‌ نگران آینده‌ کشور هستند دراولویت کار خود قرارداده‌ وبرای تحقق آن بخش وسیعی از افراد وکادرهای خود را مامور مطالعه‌ و دنبال نمودن این امرمهم نموده‌ تا فاز جدیدی در روابط سیاسی میان احزاب باز و با دست به‌ دست هم دادن‌ دراین مقطع حساس ناامیدیهای مردم کشورمان رابه‌ امید مبدل سازیم.
درخاتمه‌حزب مااز تمامی نیروهای آزادیخواه‌ و دموکرات انتظار دارد که‌ برای تسلط بر اوضاع جاری و آمادگی دربرابربحرانهای داخلی وخارجی چه‌ در صورت حمله‌ نظامی به‌ ایران و چه‌درغیر اینصورت، چه ‌با بازگشت دوم خرداد وچه‌ با فشارمضاعف برمردم، پایه‌های رژیم لرزان شده‌ واین رژیم پایدار نمیماند و درنتیجه‌ با عبرت گرفتن از انقلاب ۱٣۵۷ کشور را از طوفان خشن سرگردانی نجات دهیم. برای برخوردی مسئولانه‌ نسبت به‌ موارد فوق حزب دموکرات کردستان از همه‌نیروهای سیاسی جهت همسویی و تشکیل جبهه‌ای فراگیر در عرصه‌ سیاسی و ‌مبارزه‌ عملی در ایران، کردستان و هر نقطه‌ که‌ به‌میدان مبارزه‌ درآید دعوت به‌عمل می‌آورد.

به‌ امید رهایی مردم ایران.
حزب دموکرات کردستان ـ ‌کمیسیون روابط خارج ازکشور


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (٣)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست